thaiall logomy background
การเขียนโปรแกรมภาษา PERL สำหรับ Dynamic website
my town
ภาษาเพิร์ล
PERL
าษาเพิร์ล (PERL) คือ ภาษาโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เป็นภาษาสคริปต์ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) พัฒนาโดย Larry Wall ในปี ค.ศ. 1987 โดยมีรากฐานภาษามาจากภาษาซี เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ คำว่า PERL ย่อมาจาก Practical Extraction and Report Language
รวมบทเรียน
 1. ข้อควรทราบก่อนลงมือเขียน จำเป็นที่ผู้เริ่มต้นควรศึกษา
 2. เริ่มเขียนโปรแกรมพื้นฐาน รวมโปรแกรมง่าย ๆ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยก่อน
 3. การรับค่าผ่าน URL เพื่อให้ท่านศึกษาวิธีการส่งค่า แบบแรก
 4. การรับค่าผ่าน FORM เพื่อให้ท่านศึกษาวิธีการส่งค่าใน แบบที่สอง
 5. การนำค่าจาก FORM เก็บลงแฟ้ม แสดงการประมวลผลกับแฟ้มแบบ txt
 6. การปรับปรุงแฟ้มด้วยเลขบรรทัด แสดงการประมวลผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 7. การเขียน chat board อย่างง่าย แสดงการ apply นำความรู้เบื้องต้นมาใช้อย่างง่าย ๆ
 8. การเขียน opinion board แสดงการเขียน webboard รับข้อมูลจากผู้ต้องการแสดงความเห็น
 9. การเขียน counter อย่างง่ายด้วยตัวอักษร แสดงการประมวลผลในหน้าเว็บ ทดลองได้เฉพาะ hypermart.net
 10. การเขียน counter อย่างง่ายด้วยภาพ แสดงการประมวลผลในหน้าเว็บแต่เป็นการเพิ่ม tag ที่ซับซ้อนขึ้น
 11. การเขียน Option เรียกเว็บมารวมกัน การเลือกข้อมูลมาแสดง โดย access มาจากแฟ้มแบบ txt ที่จัดระเบียบไว้
 12. การส่งค่าผ่าน Mail ด้วย Form ใช้ทำฟอร์ม ซื้อขาย หรือรับสมาชิก ได้ครับ (ถ้ามีปัญหา mail หาผมนะ)
 13. การทำ Shopping mall ด้วยระบบตะกร้า หยิบลงตะกร้า คำนวณเงิน และส่งรายการผ่าน mail
 14. การทำ Shopping cart ใช้ cookie หยิบลงตะกร้า คำนวณเงิน และส่งรายการผ่าน mail
 15. การทำ Demo e-commerce ช่วยให้ท่านเปิดร้านขายของได้ สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง
 16. การเขียน Search engine อย่างง่าย พร้อม ฐานข้อมูลให้ download จะได้มี yahoo thailand เยอะ ๆ ไง
 17. การเขียน graph ในรูปแบบ GIF เป็นพื้นฐานให้ท่านนำไปเขียน counter, banner exchange หรือ online gif animation
 18. การทำชุดรวมlink+copyไปใช้ 3 วิธี แสดง source code และตัวอย่าง
 19. การทำชุดทดสอบ online แบบสุ่ม
 20. ทดสอบ และแก้ไข upload.pl # ทำให้ใช้แบบไม่มี user และ password
 21. Download Perl script
 22. การทำให้ Windows เป็น Web server และบริการ PERL
รวมบทเรียน
PERL from book
0101.intro/if.pl
0102.intro/loop.pl
0103.intro/sub.pl
0201.shellcontrol/useshell.pl
0202.shellcontrol/whereis.pl
0203.shellcontrol/finger.pl
0204.shellcontrol/gethost.htm
0205.shellcontrol/gethostbyaddr.pl
0206.shellcontrol/gethostbyname.pl
0207.shellcontrol/listfilein.pl
0208.shellcontrol/english.pl
0209.shellcontrol/showenv.pl
0302.basicupdate/index.html
0303.basicupdate/recfirst.pl
0304.basicupdate/recadd.pl
0305.basicupdate/reclst.pl
0306.basicupdate/recdel.pl
0307.basicupdate/recchange.pl
0308.basicupdate/filedel.pl
0402.keywordupdate/index.html
0403.keywordupdate/recfirst.pl
0404.keywordupdate/recadd.pl
0405.keywordupdate/reclst.pl
0406.keywordupdate/recdel.pl
0407.keywordupdate/recchange.pl
0408.keywordupdate/recsort.pl
0502.quiz/quizjava.pl
0503.quiz/quizauto.pl
0504.quiz/parse.pl
0601.gallery/gallery.pl
0602.gallery/pic.htm
0603.gallery/pic.pl
0705.regist/index.html
0706.regist/evalsubj.pl
0707.regist/evalopt.pl
0708.regist/evalsave.pl
0709.regist/grade.pl
0710.regist/listunlink.pl
0711.regist/registnew.htm
0712.regist/registnew.pl
0713.regist/parse.pl
0803.board/index.html
0804.board/boardadd.pl
0805.board/boardlist.pl
0806.board/boardsearch.pl
0807.board/boardread.pl
0808.board/boardreply.pl
0809.board/boarddel.pl
0810.board/parse.pl
0903.counter/counter.htm
0904.counter/counter.pl
0905.counter/counterg.pl
0906.counter/tracker.pl
0907.counter/trackershow.pl
1001.cart/cartprocess.htm
1002.cart/cartprocess.pl
1101.beginat/cooksave.pl
1102.beginat/cookcall.pl
1103.beginat/index.html
1104.beginat/menu.pl
1105.beginat/setdefault.pl
1106.beginat/begin.pl
1201.graphic/xbitmap.pl
1202.graphic/18.pl
1203.graphic/9to0.pl
1204.graphic/circleline.pl
การเขียนโปรแกรมสำหรับ WAP Browser ด้วยภาษา Perl
#!/usr/bin/perl
&parse;
print "Content-type:text/vnd.wap.wml\n\n";
print "<?xml version=\"1.0\"?>\n";
print "<wml><card id=HTML title=Grade_Report>";
print "<pre>Get ID = ";
print $config{'id'};
print "</pre></card></wml>";
exit;
sub parse {
 if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') {
  @pairs = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});
 } elsif ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') {
  read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
  @pairs = split(/&/, $buffer);
 } 
 foreach $pair (@pairs) {
  local($name, $value) = split(/=/, $pair);
  $name =~ tr/+/ /;
  $name =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
  $name =~ s/~!/~!/g; 
  $value =~ tr/+/ /;
  $value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
  $value =~ s/~!/~!/g; 
  $value =~ s/<!--(.|\n)*-->//g;    
  $config{$name} = $value;
 }
}
ต.ย. Hello world
#!/usr/bin/perl
print "Content-type: text/htmlnn";
print "Hello, World...n";
foreach $key (keys(%ENV)) {
 print "$key = $ENV{$key}n";
}

Hello, World...
SERVER_SOFTWARE = OmniHTTPd/2.10
winbootdir = C:WINDOWS
DOCUMENT_ROOT = C:HTTPDHTDOCS
GATEWAY_INTERFACE = CGI/1.1
PROMPT = $p$g
CLASSPATH = C:EasyPhotoPhotoDeluxe 2.0AdobeConnectables
REMOTE_ADDR = 127.0.0.1
SERVER_PROTOCOL = HTTP/1.1
REMOTE_HOST =
REQUEST_METHOD = GET
HTTP_REFERER =
REMOTE_USER =
COMSPEC = C:WINDOWSCOMMAND.COM
HTTP_USER_AGENT = Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
QUERY_STRING =
PATH = C:httpd;C:WINDOWS;C:WINDOWSCOMMAND;C:HTTPDPHP
windir = C:WINDOWS
HTTP_ACCEPT = */*
TMP = C:WINDOWSTEMP
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = th
AUTH_TYPE =
SCRIPT_NAME = /test.pl
TEMP = C:WINDOWSTEMP
SERVER_NAME = localhost
PATH_INFO = /test.pl
HTTP_COOKIE =
SERVER_PORT = 80
CONTENT_LENGTH = 0
CONTENT_TYPE =
PATH_TRANSLATED = C:HTTPDHTDOCStest.pl
REMOTE_IDENT =
ต.ย. สวัสดี Perl 5.8.8
Perl Version
This is perl, v5.8.8 built for i686-linux
Copyright 1987-2006, Larry Wall

<STDIN>
$ENV{"QUERY_STRING"}

การเรียกใช้ SSI
New : <!--#include virtual="/cgi/bottomx.pl"-->
Old : <!--#exec cgi="/cgi/bottomx.pl"-->

#!/usr/local/bin/perl
use warnings; 
use Encode qw(decode encode);
$d = "สวัสดี";
$d = decode("iso-8859-11",$d); 
print "Content-type:text/html\n\n";  
print $d;
ต.ย. แก้โค้ด wide-character ที่พบใน error log
#!/usr/local/bin/perl 
# https://perldoc.perl.org/perlunifaq#What-is-a-%22wide-character%22?
use Encode qw(decode encode);
binmode STDOUT, ":encoding(UTF-8)"; # 1
my $b = $ENV{DOCUMENT_ROOT}; #2
my $basedir = join '',$b,"/quiz/";
my $fname = "quiz.dat";
open my $fn, '<', "$basedir$fname";
 my @bfn = <$fn>;
close $fn;
print "Content-type:text/html\n\n"; 
print decode("utf8",'<html><head><title>สวัสดี</title>'); #3
print '<meta charset="utf-8" /></head><body>';
print decode("utf8","กขค");
for $r (0 .. 5) { 
 print decode("iso-8859-11",$bfn[$r]); #4 			
}
ต.ย. รับข้อมูล
print "Content-type: text/plain\n\n";
if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') {
 @pairs = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});
} elsif ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') {
 read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
 @pairs = split(/&/, $buffer);
}
foreach $pair (@pairs) {
 @v = split("=",$pair);
 $var[$v[0]] = $v[1];
}
print $var["abc"],"<hr>";
print "<I><br><a href='?abc=123'>abc=123</a><br></I>";
/perl/plsndfm.htm
ต.ย. สั่งให้ shell ทำงาน
#!c:perlbinperl.exe
# alt-96 for `
print"Content-type:text/html\n\n";
$lct = localtime(time);
print $lct;
print "<pre><font face=fixedsys>";
$cmd =`type c:\autoexec.bat`; &printout;
$cmd =`echo dir %WINDIR% > b.bat`; &printout;
$cmd =`type b.bat`; &printout;
$cmd =`b.bat`; &printout;
$cmd =`dir`; &printout;
#
sub printout {
 @rec = split( "n", $cmd);
 foreach $r ( @rec) { print "$r n"; }
 print "<hr>";
}
ต.ย. ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ด้วย function
#!c:/thaiabc/php/perl.exe
# http://www.infocopter.com/perl_corner/round5.htm
# http://www.perl.com/doc/FAQs/FAQ/oldfaq-html/Q4.13.html
# Question from ธนากร ติยะวิสุทธิ์ศรี
# 3.844999905  =  3.84
# 3.849999905  =  3.85
print "Content-type: text/plainnn";
print &round_amount(3.844999905) , "n";
print &round_amount(3.849999905) , "n";
sub round_amount {
 my $var = shift;
 $var = $var;
 # $frac  = sprintf("%.2f", $var - int($var));
 $frac  = sprintf("%.2f", $var);
 return $frac;
}
ต.ย. รับจากทั้ง get และ post
#!/usr/local/bin/perl
# https://www.tutorialspoint.com/using-post-methods-in-perl
local ($buffer, @pairs, $pair, $name, $value, %FORM);
$ENV{'REQUEST_METHOD'} =~ tr/a-z/A-Z/;
if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq "POST") {
  read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
} else {
  $buffer = $ENV{'QUERY_STRING'};
}
# Split information into name/value pairs
@pairs = split(/&/, $buffer);
foreach $pair (@pairs) {
  ($name, $value) = split(/=/, $pair);
  $value =~ tr/+/ /;
  $value =~ s/%(..)/pack("C", hex($1))/eg;
  $FORM{$name} = $value;
}
$first_name = $FORM{first_name};
$last_name = $FORM{last_name};
print "Content-type:text/html\r\n\r\n";
print "<body>";
print "<form method=post action=?><input name=first_name><input name=last_name><input type=submit></form>";
print "</body>";
Web guides Perl
scriptarchive.com
CGI Programming 101
Apache Week
RSS of Perl
metacpan.org / pod
Perl index
 1. !~
 2. $!
 3. $""
 4. $#
 5. $$
 6. $%
 7. $&
 8. $>
 9. $<
 10. $<digit>
 11. $'
 12. $(
 13. $)
 14. $*
 15. $+
 16. $,
 17. $-
 18. $.
 19. $/
 20. $0
 21. $:
 22. $;
 23. $=
 24. $?
 25. $@
 26. $ARGV
 27. $ENV{expr}
 28. $SIG{expr}
 29. $[
 30. $
 31. $`
 32. $]
 33. $^
 34. $^D
 35. $^F
 36. $^I
 37. $^L
 38. $^P
 39. $^T
 40. $^W
 41. $^X
 42. $_
 43. $|
 44. $~
 45. %INC
 46. <=>
 47. <CR>
 48. ()
 49. (TYPE)
 50. **
 51. **=
 52. -x
 53. ..
 54. .=
 55. /pattern/
 56. =~
 57. ?PATTERN?
 58. ?pattern?
 59. @ARGV
 60. @inc
 61. A
 62. D
 63. H
 64. HOME
 65. L
 66. LOGDIR
 67. PATH
 68. PERLDB
 69. PERLLIB
 70. S
 71. T
 72. V
 73. a
 74. accept
 75. alarm
 76. atan
 77. b
 78. bind
 79. binmode
 80. c
 81. caller
 82. chdir
 83. chmod
 84. chop
 85. chown
 86. chroot
 87. close
 88. closedir
 89. cmp
 90. command
 91. connect
 92. continue
 93. cos
 94. crypt
 95. d
 96. dbmclose
 97. dbmopen
 98. defined
 99. delete
 100. die
 101. do
 102. dump
 103. each
 104. endhostent
 105. endprotoent
 106. endpwent
 107. eof
 108. eq
 109. eval
 110. exec
 111. exit
 112. exp
 113. f
 114. fcntl
 115. fileno
 116. flock
 117. for
 118. foreach
 119. fork
 120. ge
 121. getc
 122. getgrgid
 123. gethostbyaddr
 124. gethostbyname
 125. gethostent
 126. getlogin
 127. getpeername
 128. getpgrp
 129. getppid
 130. getpriority
 131. getprotobyname
 132. getprotobynumber
 133. getprotoent
 134. getpwent
 135. getpwnam
 136. getsockname
 137. getsockopt
 138. gmtime
 139. goto
 140. grep
 141. gt
 142. h
 143. hex
 144. if
 145. index
 146. int
 147. ioctl
 148. join
 149. keys
 150. kill
 151. l
 152. last
 153. le
 154. length
 155. link
 156. listen
 157. local
 158. localtime
 159. log
 160. lstat
 161. lt
 162. m
 163. mkdir
 164. msgctl
 165. msgget
 166. msgrcv
 167. msgsnd
 168. n
 169. ne
 170. next
 171. oct
 172. open
 173. opendir
 174. ord
 175. p
 176. pack
 177. pipe
 178. pop
 179. print
 180. printf
 181. push
 182. q
 183. qx
 184. rand
 185. read
 186. readdir
 187. readlink
 188. recv
 189. redo
 190. rename
 191. require
 192. reset
 193. return
 194. reverse
 195. rewinddir
 196. rindex
 197. rmdir
 198. s
 199. s
 200. scalar
 201. seek
 202. seekdir
 203. select
 204. select
 205. semctl
 206. semget
 207. semop
 208. send
 209. sethostent
 210. setpgrp
 211. setpriority
 212. setprotoent
 213. setpwent
 214. setsockopt
 215. shift
 216. shmctl
 217. shmget
 218. shmread
 219. shutdown
 220. sin
 221. sleep
 222. socket
 223. socketpair
 224. sort
 225. splice
 226. split
 227. sprintf
 228. sqrt
 229. srand
 230. stat
 231. study
 232. substr
 233. symlink
 234. syscall
 235. sysread
 236. system
 237. syswrite
 238. t
 239. tell
 240. telldir
 241. time
 242. times
 243. tr
 244. truncate
 245. umask
 246. unary
 247. undef
 248. unlink
 249. unpack
 250. unshift
 251. utime
 252. values
 253. vec
 254. w
 255. wait
 256. waitpid
 257. wantarray
 258. warn
 259. while
 260. write
 261. x
rspsocial
Thaiall.com